CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, NORMĂ ÎNTREAGĂ, DIN SECTORUL BUGETAR PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE (PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR)

Programat la data: 06.11.2023, ora 9:00 

Locul de desfăşurare a concursului: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, str. Mihail  Kogălniceanu, nr. 10, Iaşi.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 09.10 – 25.10.2023, între orele 9.00 -14.00, la sediul unităţii, la secretariatul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, Iaşi.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. a) Condiţii generale:
 • are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 1. B) Condiţii specifice
 • Nivelul studiilor: învățământ superior – inginer, economist;
 • Experiența în domeniul administrativ constituie avantaj;
 • Cunoștințe digitale (Word, Excel, Outlook, programe de contabilitate, etc);
 • Cunoștințe de accesare platformă SICAP și altele asemenea;
 • Disponibilitate pentru program de lucru flexibil și prelungit;
 • Cunoștințe de legislație specifică postului;
 • Cunoștințe în domeniul SSM și PSI;
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu personalul aflat în subordine, dar și cu publicul;
 • Spirit organizatoric;
 • Capacitatea de gestionare a timpului și a priorităților;
 • Permis de conducere categoria B.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

Pentru sustinerea concursului de ocupare a postului de administrator de patrimoniu, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 35 din anexa la H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:

 • formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii;
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie:

 1. LEGEA198/2023 Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 3. LEGEA 22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici,autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 6. H. G nr. 419/ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice;
 7. H. G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 8. M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele finaciar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
 9. LEGEA 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;
 10. LEGEA 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
 11. LEGEA 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizata;
 12. O. U.G 74/2008 privind colectarea selectivă a deșeurilor;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;
 14. ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 15. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi;
 16. Regulamentul de organizare şi funcţionare a internatului Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi.

Tematica concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu

 1. Organizarea şi funcţionarea unutăţilor de învăţământ preuniversitar, personalul unităţilor de învăţământ, răspunderea disciplinară a personalului;
 2. Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic compartimentul administrativ-organizare şi responsabilităţi;
 3. Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii;
 4. Atribuţiile principale    ale    gestionarului,    condiţii    privind    angajarea    gestionarilor, răspunderea penală şi civilă a gestionarului;
 5. Norme generale şi specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar – contabile;
 6. Elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină documentele financiar-contabile;
 7. Modul de realizare a achiziţiilor publice, proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 8. Obligaţiile angajatorilor, obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 9. Evenimente(comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind securitatea şi sănătatea în muncă);
 10. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă(conf. Codului Muncii);
 11. Răspunderea patrimonială Codului Muncii;
 12. Dispoziţii generale, obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
 13. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
 14. Colectarea selectivă a deșeurilor
 15. Jurisdicţia muncii Codului Muncii
 16. Garanţia în numerar (conf. Legii22/18.11.1969)
 17. Drepturi si obligații în legătura cu primirea, păstrarea si eliberarea bunurilor
 18. Predarea-primirea gestiunii de bunuri
 19. Prevederi legale privind controlul managerial intern
 20. Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte) și să aibă cunoștințe de utilizare e-mail.
 21. Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă si de prevenire si stingerea

Concursul constă în:

 • Selecţia dosarelor: 02.11.2023, ora 10,00

Afişarea rezultatelor la sediul şi pe site-ul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”, str Mihail Kogălniceanu, nr. 10, Iaşi – 02.11.2023 ora 9,00;

Depunerea eventualelor contestații: 02.11.2023 între orele 12,00 – 15,00 la secretariatul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, Iaşi;

Termenul de soluționare a contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații: 03.11.2023, ora 12,00;

 • Proba scrisă: data şi ora desfăşurării: 6 noiembrie 2023, ora 09°°

Locul desfăşurăriiColegiul Naţional „Mihai Eminescu”, strada Mihail Kogălniceanu, nr.10, Iaşi.

Afişarea rezultatelor la sediul şi pe site-ul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”, strada Mihail Kogălniceanu, nr.10, Iași, 06.11.2023 ora 13,00.

Depunerea eventualelor contestații: 06.11.2023 între orele 13,00 – 15,00 la secretariatul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, Iaşi;

Termenul de soluționare a contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații: 07.11.2023, ora 14,00 la Colegiul  Naţional „Mihai Eminescu”, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, Iaşi;

 • Proba practică:

Data şi ora desfăşurării: 08.11 2023, ora 09°°

Locul desfăşurăriiColegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Iași, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 10;

Afişarea rezultatelor la sediul şi pe site-ul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Iași, 08.11.2023 ora 13,00;

Depunerea eventualelor contestații: 08.11.2023 între orele 13,00 – 15,00 la secretariatul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”,str Mihail Kogălniceanu, nr. 10, Iaşi;

Termenul de soluționare a contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații: 09.11.2023, ora 14,00.

 • Interviu:

Data și ora desfășurării: 10.11.2023, ora 09°°;

Locul desfăşurăriiColegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Iași, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 10;

Afişarea rezultatelor la sediul şi pe site-ul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Iași, 10.11.2023, ora 13,00;

Depunerea eventualelor contestații: 10.11.2023 între orele 13,00 – 15,00 la secretariatul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, Iaşi;

Termenul de soluționare a contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații: 13.11.2023 ora 13,00 la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, str Mihail Kogălniceanu, nr. 10, Iaşi;

Afișare rezultate finale: 13.11. 2023, ora 13,00 la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Iași şi la adresa de email contact@cnmeiasi.ro