• 25 iulie 2021, interval orar : 9,00 – 14,00
 • 26 – 28 iulie, 2021 – interval orar: 9,00 – 15,00

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • cererea-tip de înscriere (aici sau de la secretariatul liceului)
 • cartea de identitate, în copie
 • certificatul de naştere, în copie
 • adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională
 • foaia matricolă pentru clasele V-VIII, cu calculul mediei generale
 • fişa medicală
 • cărțile de identitate ale părinților (susținătorilor legali), în copii

Extras din OMEN 3721/2021

 • Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate.
 • În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie.
 • Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii.
 • În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/ părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.
 • Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă

Accesul în şcoală se face pe la intrare elevi din strada Nicolae Bălcescu nr.10